Đề + Hướng dẫn Giải bài tập Data10 Excel nghề tin học 2019

  Đề + Hướng dẫn Giải bài tập Data10 Excel nghề tin học 2019  Tải  Data 10 Đề bài: 1. LOẠI THUỐC: Dựa vào 2 ký tự đầu của Mã thuốc và tra ...

 Đề + Hướng dẫn Giải bài tập Data10 Excel nghề tin học 2019

 Tải Data 10


Đề bài:

1. LOẠI THUỐC: Dựa vào 2 ký tự đầu của Mã thuốc và tra trong Bảng 1.......

2. Kệ: Dựa vào kí tự cuối của Mã thuốc........   

3. SERI NHẬP KHẨU: Nếu hai kí tự 5 và 6 của Mã thuốc lớn hơn 30 thì ghi hai kí tự đó, ngược lại để trống .....        

4. GHI CHÚ: Nếu không có Seri nhập khẩu thì ghi “Trong nước”, ngược lại ghi “Nhập Khẩu"

5. Thống kê Số lượng thuốc theo kệ ở Bảng 2

6. Trích ra danh sách các loại thuốc có số lượng dưới 100 và lưu vào Sheet 2......         

Bài Làm

1. =VLOOKUP(LEFT(B11,2),$A$5:$B$8,2,0)

Trong đó: LEFT(B11,2) là 2 ký tự đầu của mã thuốc (Giá trị dò), $A$5:$B$ là bảng dò, số 2 là thứ tự cột dò (Vị trí cột loại thuốc trong bảng nhỏ), số 0 là cách dò tuyệt đối

2. =RIGHT(B11,1) là lấy 1 Ký tự cuối của Mã Thuốc

3. =IF(MID(B11,5,2)*1>30,MID(B11,5,2)*1,"")

Là nếu giá trị 2 ký tự  5 và 6 của Mã Thuốc >30 thì lấy giá trị đó. Còn ngược lại để trống “”

Trong đó MID(B11,5,2) là lấy 2 ký tự 5, 6 của Mã Thuốc, MID(B11,5,2)*1 Nhân * 1 là chuyển từ dạng Ký tự số “Sau khi dùng hàm chuổi” thành dạng số “Tương ứng với hàm VALUE.

4. =IF(F11="","Trong nước","Nhập khẩu")

Nếu Số Serri =””(Ký tự trắng” thì ghi “Trong nước” còn ngược lại ghi “Nhập khẩu”

5. =SUMIF($D$11:$D$60,E5,$E$11:$E$60)

Thống kê Số lượng thuốc ở các kệ . Trong đó: $D$11:$D$60 là Vùng Điều Kiên (Là nơi chứa điều kiện “Kệ A, B, C…), $E$11:$E$60 Là vùng tính tổng (Cột số lượng thuốc). E5 là Ô chứa Kệ A

6. Làm theo hướng dẫn mẫu:

LỌC DỮ LIỆU (RÚT TRÍCH, TRÍCH LỌC DANH SÁCH,…):

·         B1: Tạo bảng DK (hay bảng tiêu chuẩn): Gồm 2 trở lên dòng 1 cột. (Tùy theo điều kiện của đề ra)

o   Dòng 1: ghi: Tiêu đề của bảng Điều kiện.

o   Dòng 2, 3: ghi các điều kiện của đề ra.

·         B2: Chọn toàn bộ bảng dữ liệu, cả dòng tiêu đề bảng.

·         B3: DATA/ADVANCED 

·         B4: Tại hộp thoại ADVANCED FILTER:

o   Chọn dòng: copy to another location: tạo bảng rút trích ở vị trí khác.

o   List range: vùng dữ liệu có bao gồm cả tiêu đề. Có sẵn vì đã làm ở B1.

o   Criteria range: vùng tiêu chuẩn (bảng tiêu chuẩn).

o   Copy to: chọn ô để tạo danh sách rút trích.

·         B5: Chọn OK

Post a Comment

emo-but-icon

Tin tức

Tin Hot

Gần đây

Comments

Text Widget

item